Oceňovanie nehnuteľností

TRHOVÉ OHODNOTENIE NEHNUTEĽNOSTI

Nielen svojim klientom, ale i širokej verejnosti poskytujeme v rámci našich služieb i možnosť požiadať realitnú kanceláriu o tzv. trhové ohodnotenie nehnuteľnosti.

Trhové ohodnotenie nehnuteľnosti je odborným vyjadrením realitnej kancelárie k cene nehnuteľnosti s ohľadom na súčasnú situáciu na trhu s nehnuteľnosťami.

Takéto ohodnotenie nepredstavuje úradný odhad ako štandardný znalecký posudok vykonaný certifikovaným znalcom, kde je určenie hodnoty stanovené podľa rozpočtových ukazovateľov a zásad uvedených vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti.

Ohodnotenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou je vykonané porovnávacou metódou v čase a mieste hodnotenia nehnuteľnosti.

Takéto ohodnotenie je relevantným podkladom napríklad pri dedičských konaniach, súdnych sporoch, rozvodových konaniach, pretože zohľadňuje všetky potrebné skutočnosti, ktoré v danom čase vplývajú na cenu hodnotenej nehnuteľnosti.

Rovnako, ak Vás iba zaujíma trhová hodnota Vášho nehnuteľného majetku, ktorý sa chystáte predať, poskytne Vám takéto ohodnotenie lepšiu východiskovú pozíciu pri stanovaní predajnej ceny nehnuteľnosti.

Výška poplatku za trhové ohodnotenie závisí od rozsahu hodnotenej/ných nehnuteľnosti/í, od toho, či bude hodnotenie vykonané iba na základe informácií poskytnutých od žiadateľa (popis nehnuteľnosti, fotografie, list vlastníctva...), alebo bude nevyhnutná osobná obhliadka nehnuteľnosti.

Nami spracované ocenenie nehnuteľnosti je akceptované akýmkoľvek notárskym úradom aj pri dedičskom alebo rozvodovom konaní.

 

Informatívne ocenenie nehnuteľnosti

 

Správne určenie ceny je kľúčovým faktorom úspešného predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Nesprávne stanovenie ceny nehnuteľnosti, či už sa jedná o byt, rodinný dom alebo pozemok Vás vie pripraviť o množstvo peňazí. Vypracujeme pre Vás cenovú analýzu na základe komparatívnej metódy - CMA. Vďaka špeciálnemu softwéru porovnáme nehnuteľnosti, ktoré sú svojím stavom, charakterom a umiestnením v danej lokalite podobné tej Vašej v reálnom čase. Poraďte sa s profesionálmi v realitnom svete.

 

 

  KONTAKTUJTE NÁS:


centrala-ZVNC-dobrereality.sk

 

 

ZNALECKÝ POSUDOK

Častokrát sa neoddeliteľnou súčasťou kúpy nehnuteľnosti stane získanie odborného znaleckého posudku hodnoty nehnuteľnosti.

Znalecký posudok má nielen informatívny charakter ohľadne technického stavu a hodnoty nehnuteľnosti, ale je nevyhnutnou súčasťou pri právnych úkonoch spojených so získaním úveru v banke na kúpu nehnuteľnosti, pri žiadosti o zmenu predmetu záložného práva či pri akomkoľvek ručení nehnuteľnosťou.

Preto je nevyhnutné, aby znalecký posudok vypracoval odborník zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Takýto súdny znalec musí mať taktiež poistenie zodpovednosti za škodu, čím Vám taktiež ručí za kvalitu vypracovaného posudku.

Pre získanie kvalifikovaného znaleckého posudku Vám ako súčasť našich služieb zabezpečíme fundovaného znalca v obore stavebníctva s dlhoročnou praxou, ktorý spolupracuje s našou kanceláriou od jej vzniku.

Náš znalec Vám zabezpečí posudok na všetky druhy nehnuteľností, pričom budú dodržané všetky potrebné vyhlášky a zákony Výšku poplatku za znalecký posudok si určuje znalec sám podľa svojho platného cenníka v čase vyhotovenia posudku.